Onze diensten

 • Gedrag

 • Diagnostiek

 • Begeleiding

 • Intelligentieonderzoek

 • Dyslexie/ dyscalculie

 • Remedial Teaching

 • Maatjes R.T.

 • OKé begeleiding

 • Zelf plannen! en ‘Huiswerk maken’

 • Kids Skills

 • Emotieregulatie

 • Symbooldrama

 • Bibbers de Baas

 • Snel leren = Leuk leren

 • OP WEG NAAR Snel leren = leuk leren

 • Executieve Functies

 • Beter bij de les

Gedrag

Er kunnen diverse redenen zijn waarom ouders zich zorgen maken over hun kind. Soms wordt het kind ervaren als onrustig, druk, ongehoorzaam of gespannen. Andere kinderen komen daarentegen stil, teruggetrokken, verlegen of angstig over. Voor al deze kinderen geldt in de eerste plaats dat ze zichzelf mogen zijn! Maar soms geven leerkrachten of ouders aan dat het kind (al langere tijd) te stil, te onrustig of te angstig is. Dan zit het gedrag van het kind zijn of haar leer­ en/of sociaal-emotionele ontwikkeling in de weg.

Diagnostiek

In de Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen werken universitair geschoolde gedragsdeskundigen (orthopedagogen). Dit betekent dat wij opgeleid zijn om middels diagnostiek (aan de hand van testmateriaal) te onderzoeken wat de oorzaak is van de gesignaleerde gedrag­ of leerproblemen.  We gaan met andere woorden eerst op zoek naar de verklaring alvorens te komen tot een advies. Dit advies baseren wij op de onderzoeksresultaten. Orthopedagogen kijken niet alleen naar kindkenmerken maar ook en vooral naar kenmerken van de omgeving; wat kunnen ouders en/of leerkrachten doen, om tot de gewenste verandering te komen.

Begeleiding

De orthopedagogen van de Praktijk voor Orthopedagogiek bieden diverse vormen van begeleiding en behandeling zowel voor ouders als kind of jongere. De theoretische kaders van waar uit behandeling wordt geboden zijn de Oplossingsgerichte therapie en de Cognitieve Gedragstherapie.

Intelligentieonderzoek

Intelligentieprofielen geven niet alleen inzicht in meer of minder begaafdheid. Het cognitief functioneren van een kind of jongere bepaalt (naast de opvoeding) hoe het kind omgaat met leren, sociale situaties en bijvoorbeeld verschillen tussen school en thuis.
Door onze ruime ervaring kunnen wij zowel ouders als leerkrachten adviseren op grond van het cognitieve profiel van het kind. Tevens richten wij de aandacht van de mensen die met het kind omgaan op de kansen die wij zien.
 

NIO afname bij u op school

De NIO, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, wordt steeds meer gebruikt om naast of in de plaats van de Cito eindtoets uit groep 8 te komen tot een passend VO advies. Wij nemen deze indiceringtest bij voorkeur af op de eigen school, in nauw overleg met de eigen groepsleerkracht. Voor informatie of de aanvraag van een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Dyslexie/ dyscalculie

Wanneer uw kind hardnekkige problemen heeft met lezen en/of spellen kan er sprake zijn van de leerstoornis dyslexie. Wij zijn bevoegd om na dyslexieonderzoek een dyslexieverklaring af te geven. Hierbij wordt gewerkt volgens de richtlijnen van Dyslexie Nederland.
Om te inventariseren of er een gerede kans is op dyslexie bij uw zoon/dochter of leerling bestuderen wij van te voren de ouder-­ en schoolinformatie aan de hand van vragenlijsten. Op dezelfde wijze verzorgen wij ook onderzoek naar de leerstoornis dyscalculie, waarbij het kind of de jongere hardnekkige problemen heeft met rekenen. Op onze download-pagina vindt u de betreffende vragenlijsten.

Remedial Teaching

Remedial teaching betekent: extra leerhulp. In tegenstelling tot ‘bijles’ beperkt de Remedial Teacher zich niet tot het herhalen of voorbereiden van lesstof welke op school wordt aangeboden. Tijdens de Remedial Teaching wordt meer gerichte leerhulp geboden op basis van een uitgekiend Behandelplan. Dit betekent specifieke instructie, welke op maat is voor dit kind (of deze jongere). De hulpvraag betreft doorgaans een specifiek vakgebied (rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen) of een bredere hulpvraag (moeite met informatieverwerking, inzicht en overzicht, werkgeheugenproblemen, automatiseringsproblemen, planningsproblemen, etc.). In de flyer 'Remedial Teaching' vindt u uitgebreide informatie. Een gedeelte van de kosten wordt soms door de zorgverzekering vergoed. 

Maatjes R.T.

Nieuw in ons aanbod is het concept 'Maatjes R.T.', waarbij wij om de kosten van ouders te drukken én om het (faal)angstige kind te plezieren, Remedial Teaching aanbieden in tweetallen. Voorwaarde hiervoor is dat beide kinderen aan dezelfde doelen werken, op (enigzins) vergelijkbaar niveau, binnen hetzelfde vakgebied.

OKé begeleiding

Na diagnosestelling bieden wij ouders en kinderen/jeugdigen de mogelijkheid om sámen begeleiding te krijgen in zogenaamde parallelsessies. Het kind gaat hierbij aan de slag met een eigen behandelaar en ouder(s) hebben in de ruimte ernaast een gesprek met de orthopedagoog. De sessies worden gezamenlijk afgesloten. Deze samenwerking tussen ouder­(s), kind/jongere en behandelaar blijkt een krachtig middel om tot verandering te komen. Bij de intake wordt in overleg het doelgedrag vastgesteld en wekelijks worden observatie- of doe-opdrachten mee gegeven. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: emotieregulatie, boosheid, angst en onzekerheid, sociale ontwikkeling, zelfstandigheid, zelfbeeld en zelfreflectie. 
Door deze behandeling krijgen kinderen meer vat op hun denken, voelen en gedrag. Om de behandeling te laten slagen, is het van belang dat zowel de ouder(s) als het kind/ de jongere zelf bereid zijn om te werken aan gedragsverandering. 

Deze vorm van begeleiding vindt alleen plaats wanneer er sprake is van een diagnose en wordt aangeboden in 6 parallelsessies op de woensdagmiddag.

Zelf plannen! en ‘Huiswerk maken’

De Training ‘Zelf Plannen!’ is een bewezen effectieve methode om jongeren met AD(H)D planningsvaardigheden aan te leren en hun executief functioneren te verbeteren. Omdat juist bij jongeren motivatie heel belangrijk is voor het aanleren van vaardigheden, wordt gewerkt met motiverende gespreksvoering en een geïllustreerd werkboek. De training is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, is overzichtelijk en bevat veel praktische oefeningen.
Niet alleen jongeren met AD(H)D hebben moeite met plannen en organiseren. Veel kinderen vinden het moeilijk om zich er toe te zetten het huiswerk te maken. Voor deze kinderen is de training ‘huiswerk maken’ ontwikkeld. Het kind leert om zelfstandig huiswerk te plannen, prioriteiten te stellen en eigen kwaliteiten in te zetten om tot resultaten te komen. Beide trainingen zijn geen vorm van huiswerkbegeleiding. Tijdens de trainingen wordt geen huiswerk gemaakt of bijles gegeven. De orthopedagoog richt zich op de onderliggende vaardigheden om te komen tot zelfstandig plannen en uitvoeren van het huiswerk. Als u meer wilt weten, lees dan ook de flyer 'Zelf plannen'.

Kids Skills

Kids’ Skills is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en kan worden toegepast bij zowel enkelvoudige problematiek (bijv. niet willen slapen, treuzelen met aankleden, niet willen eten, vechten met andere kinderen) als meer complexe problemen: concentratieproblemen, niet samen kunnen spelen, gebrek aan eigenwaarde, etc.
 
Uitgangspunt van deze praktische methode van Ben Furman is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden. Het versterkt de motivatie en het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden Kids’ Skills prachtig, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden benaderd. De flyer 'Kids Skills' geeft meer informatie over de methode.

Emotieregulatie

​Bij kinderen met emotieregulatieproblemen werkt doorgaans hun ‘thermostaat’ niet zo goed. Ze zijn bijvoorbeeld te boos of te verdrietig. De emotie staat niet in verhouding tot de aanleiding of gebeurtenis. De behandeling van emotieregulatieproblemen bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en rationeel emotieve therapie.
In 6 sessies wordt het doelgedrag bepaald en gaat het kind al pratend, tekenend en vertellend aan de slag. Al snel wordt de wekelijkse sessie een plek waar het kind/de jongere zijn/haar verhaal kwijt kan en uitzicht krijgt op nieuwe kansen. Meer informatie vindt u in de flyer.

Symbooldrama

Symbooldrama, of dagdroomtherapie, is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van innerlijke beelden (symbolen). In de dagdroom worden problemen omgezet in beelden, waardoor het probleem buiten jezelf komt en hanteerbaar wordt. Doordat de dromen samen met een therapeut beleefd worden, ontstaat vertrouwen in de ander en in eigen kunnen.
Symbooldrama kan worden toegepast bij trauma's en onverwerkte problematiek, maar ook bij minder ernstige veel voorkomende problemen zoals een negatief zelfbeeld, neerslachtigheid, piekeren, gevoelens van minderwaardigheid en angst.

Bibbers de Baas

Je bibbers de baas is een groepstraining om faalangst bij kinderen van 9 tot 12 jaar te verminderen. Faalangst is een vorm van angst waar je last van hebt, wanneer je moet presteren. Faalangst is altijd gekoppeld aan iets wat moet, van jezelf of van een ander. Na een individueel intakegesprek met ouders en kind start de groepstraining bestaande uit 8 bijeenkomsten van een klein uur.In de lessen wordt gewerkt met een Doe-map waar allerlei oefeningen in staan waarmee ouders en kind thuis aan de slag gaan. Meer informatie vind u in de flyer. Voor startdata van deze training kunt u contact met ons opnemen. Wij bieden deze training ook individueel aan!

Snel leren = Leuk leren

Wij vergroten ons aanbod voor jongeren uit het Voortgezet Onderwijs (12 t/m 16 jaar) met de training “Snel leren = Leuk leren”. Door deze cursus krijgen jongeren meer grip op hun huiswerk doordat ze technieken aangereikt krijgen om sneller en beter te leren. Zo leren ze 2-4 keer sneller lezen, mindmappen, samenvattingen maken, speedlearning, timeboxing, timemanagement en geheugentechnieken. Deze cursus is bijzonder geschikt voor kinderen met dyslexie, ADHD en hoogbegaafdheid (!). Kosten: € 279,-.
 

OP WEG NAAR Snel leren = leuk leren

Deze methode is voor leerlingen in groep 8. In 3 bijeenkomsten van 3-4 leerlingen, leren kinderen meer en makkelijker te leren in minder tijd. Er is aandacht voor agendagebruik, focuslezen, een uitgaande mindmap maken, sleutelwoorden uit een tekst halen en woordjes leren. De kosten bedragen € 95,- inclusief materiaalkosten.

Executieve Functies

'Beter bij de les' is een neuropsychologische behandeling waarmee kinderen vanaf 8 jaar op de basisschool de executieve functies (de ‘regelfuncties’ van de hersenen) kunnen oefenen. Hierbij is er aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals concentratie, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag.   
Gedurende de sessies oefenen kinderen met een werkboek, opdrachten en luistermateriaal op speelse wijze in het toepassen van de specifieke vaardigheden. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. De kinderen leren om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen.  

De training wordt vanuit onze praktijk in kleine groepjes (max. 3 kinderen) aangeboden en verzorgd door Brechtje Jansen van Roosendaal. Gedurende 12 weken volgen de kinderen tweemaal per week een trainingssessie van 45 minuten, waarin ze aan de slag gaan met "het breinkasteel".
Er gaat een werkboek met opdrachten mee naar huis. Voorwaarde voor een succesvolle training is dat de leerkracht van het kind bereid is om kennis te nemen van dit werkboek en om de uitvoering van de opdrachten te faciliteren. Na de aanmelding neemt de praktijk contact op met school om hierover te overleggen. Naast de intake en het eindgesprek worden ouders halverwege het traject individueel uitgenodigd voor een tussenevaluatie. 
Aanmelden kan telefonisch of per mail, zowel door ouders als door school. Er starten groepjes op diverse momenten in het (school-)jaar.
Wanneer school opdrachtgever is, wordt de training op school gegeven!

 

Beter bij de les

'Beter bij de les' is een neuropsychologische behandeling waarmee kinderen vanaf 8 jaar op de basisschool de executieve functies (de ‘regelfuncties’ van de hersenen) kunnen oefenen. Hierbij is er aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals concentratie, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag.   
Gedurende de sessies oefenen kinderen met een werkboek, opdrachten en luistermateriaal op speelse wijze in het toepassen van de specifieke vaardigheden. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. De kinderen leren om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen.  

De training wordt vanuit onze praktijk individueel aangeboden en verzorgd door Laura van Duijn. Gedurende 12 weken volgen de kinderen tweemaal per week een trainingssessie van 45 minuten, waarin ze aan de slag gaan met "het breinkasteel". Vanaf 3 aanmeldingen kan de training ook individueel op school gegeven worden. Meer informatie vindt u in de flyer.