Onze diensten

 • Gedrag

 • Diagnostiek

 • Begeleiding

 • Intelligentieonderzoek

 • Dyslexie/ dyscalculie

 • Remedial Teaching

 • Maatjes R.T.

 • OKé begeleiding

 • Zelf plannen!

 • Keep Calm en Take Care

 • COMET (zelfbeeldtraining)

 • Emotie-regulatie

 • Bibbers de Baas

 • Beter bij de les

 • Mindset

Gedrag

Er kunnen diverse redenen zijn waarom ouders zich zorgen maken over hun kind. Soms wordt het kind ervaren als onrustig, druk, ongehoorzaam of gespannen. Andere kinderen komen daarentegen stil, teruggetrokken, verlegen of angstig over. Voor al deze kinderen geldt in de eerste plaats dat ze zichzelf mogen zijn! Maar soms geven leerkrachten of ouders aan dat het kind (al langere tijd) te stil, te onrustig of te angstig is. Dan zit het gedrag van het kind zijn of haar leer­ en/of sociaal-emotionele ontwikkeling in de weg.

Diagnostiek

In de Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen werken universitair geschoolde gedragsdeskundigen (orthopedagogen). Dit betekent dat wij opgeleid zijn om middels diagnostiek (aan de hand van testmateriaal) te onderzoeken wat de oorzaak is van de gesignaleerde gedrag­ of leerproblemen.  We gaan met andere woorden eerst op zoek naar de verklaring alvorens te komen tot een advies. Dit advies baseren wij op de onderzoeksresultaten. Orthopedagogen kijken niet alleen naar kindkenmerken maar ook en vooral naar kenmerken van de omgeving; wat kunnen ouders en/of leerkrachten doen, om tot de gewenste verandering te komen.

Begeleiding

De orthopedagogen van de Praktijk voor Orthopedagogiek bieden diverse vormen van begeleiding en behandeling zowel voor ouders als kind of jongere. De theoretische kaders van waar uit behandeling wordt geboden zijn de Oplossingsgerichte therapie en de Cognitieve Gedragstherapie.

Intelligentieonderzoek

Intelligentieprofielen geven niet alleen inzicht in meer of minder begaafdheid. Het cognitief functioneren van een kind of jongere bepaalt (naast de opvoeding) hoe het kind omgaat met leren, sociale situaties en bijvoorbeeld verschillen tussen school en thuis.
Door onze ruime ervaring kunnen wij zowel ouders als leerkrachten adviseren op grond van het cognitieve profiel van het kind. Tevens richten wij de aandacht van de mensen die met het kind omgaan op de kansen die wij zien.
 

NIO afname bij u op school

De NIO, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, wordt steeds meer gebruikt om naast of in de plaats van de Cito eindtoets uit groep 8 te komen tot een passend VO advies. Wij nemen deze indiceringtest bij voorkeur af op de eigen school, in nauw overleg met de eigen groepsleerkracht. Voor informatie of de aanvraag van een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Dyslexie/ dyscalculie

Wanneer uw kind hardnekkige problemen heeft met lezen en/of spellen kan er sprake zijn van de leerstoornis dyslexie. Wij zijn bevoegd om na dyslexieonderzoek een dyslexieverklaring af te geven. Hierbij wordt gewerkt volgens de richtlijnen van Dyslexie Nederland.
Om te inventariseren of er een gerede kans is op dyslexie bij uw zoon/dochter of leerling bestuderen wij van te voren de ouder-­ en schoolinformatie aan de hand van vragenlijsten. Op dezelfde wijze verzorgen wij ook onderzoek naar de leerstoornis dyscalculie, waarbij het kind of de jongere hardnekkige problemen heeft met rekenen. Op onze download-pagina vindt u de betreffende vragenlijsten.

Remedial Teaching

Remedial teaching betekent: extra leerhulp. In tegenstelling tot ‘bijles’ beperkt de Remedial Teacher zich niet tot het herhalen of voorbereiden van lesstof welke op school wordt aangeboden. Tijdens de Remedial Teaching wordt meer gerichte leerhulp geboden op basis van een uitgekiend Behandelplan. Dit betekent specifieke instructie, welke op maat is voor dit kind (of deze jongere). De hulpvraag betreft doorgaans een specifiek vakgebied (rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen) of een bredere hulpvraag (moeite met informatieverwerking, inzicht en overzicht, werkgeheugenproblemen, automatiseringsproblemen, planningsproblemen, etc.). In de flyer 'Remedial Teaching' vindt u uitgebreide informatie. Een gedeelte van de kosten wordt soms door de zorgverzekering vergoed. 

Maatjes R.T.

Nieuw in ons aanbod is het concept 'Maatjes R.T.', waarbij wij om de kosten van ouders te drukken én om het (faal)angstige kind te plezieren, Remedial Teaching aanbieden in tweetallen. Voorwaarde hiervoor is dat beide kinderen aan dezelfde doelen werken, op (enigzins) vergelijkbaar niveau, binnen hetzelfde vakgebied.

OKé begeleiding

Na diagnosestelling bieden wij ouders en kinderen/jeugdigen de mogelijkheid om sámen begeleiding te krijgen in zogenaamde parallelsessies. Het kind gaat hierbij aan de slag met een eigen behandelaar en ouder(s) hebben in de ruimte ernaast een gesprek met de orthopedagoog. De sessies worden gezamenlijk afgesloten. Deze samenwerking tussen ouder­(s), kind/jongere en behandelaar blijkt een krachtig middel om tot verandering te komen. Bij de intake wordt in overleg het doelgedrag vastgesteld en wekelijks worden observatie- of doe-opdrachten mee gegeven. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: emotieregulatie, boosheid, angst en onzekerheid, sociale ontwikkeling, zelfstandigheid, zelfbeeld en zelfreflectie. 
Door deze behandeling krijgen kinderen meer vat op hun denken, voelen en gedrag. Om de behandeling te laten slagen, is het van belang dat zowel de ouder(s) als het kind/ de jongere zelf bereid zijn om te werken aan gedragsverandering. 

Deze vorm van begeleiding vindt alleen plaats wanneer er sprake is van een diagnose en wordt aangeboden in 6 parallelsessies op de woensdagmiddag.

Zelf plannen!

De Training ‘Zelf Plannen!’ is een bewezen effectieve methode om jongeren met AD(H)D planningsvaardigheden aan te leren en hun executief functioneren te verbeteren. Omdat juist bij jongeren motivatie heel belangrijk is voor het aanleren van vaardigheden, wordt gewerkt met motiverende gespreksvoering en een geïllustreerd werkboek. De training is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, is overzichtelijk en bevat veel praktische oefeningen.
De training is geen vorm van huiswerkbegeleiding. Tijdens de training wordt geen huiswerk gemaakt of bijles gegeven. De orthopedagoog richt zich op de onderliggende vaardigheden om te komen tot zelfstandig plannen. Als u meer wilt weten, lees dan ook de flyer 'Zelf plannen'.

Keep Calm en Take Care

Met de naam "Keep Calm en Take Care", brengen wij de training "Minder boos en opstandig" uit.
Deze training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met oppositionele gedragskenmerken (brutaal, boos, agressief). De inhoud van deze training betreft het bespreken en oefenen van vaardigheden rond emotieregulatie, probleem oplossende vaardigheden en sociale vaardigheden in het contact met andere kinderen. Wij combineren de kindbegeleiding met oudergesprekken, zodat ouders sámen met het kind de aangeleerde vaardigheden leren toepassen in het dagelijks leven, thuis en op school.

COMET (zelfbeeldtraining)

Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld (8 t/m 16 jaar). Je hoeft niet altijd te blaken van zelfvertrouwen, maar sommige kinderen denken doorlopend negatief over zichzelf. Dan is het erg moeilijk om bijvoorbeeld nieuwe dingen te leren; het staat een leuk leven in de weg. COMET staat voor Competitive Memory Training en is een effectieve cognitief-gedragstherapeutische training waarbij het kind/de jongere leert focussen op zijn/haar positieve kanten en waardevolle eigenschappen. De positieve meningen over jezelf gaan als het ware de competitie aan met de negatieve gedachten. Ook ouders worden meegenomen in de aanpak om meer oog te krijgen voor deze positieve eigenschappen; je weet dat ze aanwezig zijn, maar in het dagelijkse leven heb je er onvoldoende oog voor. Daar ga je mee aan de slag, zodat de positieve zelfwaardering weer op de voorgrond komt!

Emotie-regulatie

​Bij kinderen met emotieregulatieproblemen werkt doorgaans hun ‘thermostaat’ niet zo goed. Ze zijn bijvoorbeeld te boos of te verdrietig. De emotie staat niet in verhouding tot de aanleiding of gebeurtenis. De behandeling van emotieregulatieproblemen bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en rationeel emotieve therapie.
In 6 sessies wordt het doelgedrag bepaald en gaat het kind al pratend, tekenend en vertellend aan de slag. Al snel wordt de wekelijkse sessie een plek waar het kind/de jongere zijn/haar verhaal kwijt kan en uitzicht krijgt op nieuwe kansen. Meer informatie vindt u in de flyer.

Bibbers de Baas

Je bibbers de baas is een groepstraining om faalangst bij kinderen van 9 tot 12 jaar te verminderen. Faalangst is een vorm van angst waar je last van hebt, wanneer je moet presteren. Faalangst is altijd gekoppeld aan iets wat moet, van jezelf of van een ander. Na een individueel intakegesprek met ouders en kind start de groepstraining bestaande uit 8 bijeenkomsten van een klein uur.In de lessen wordt gewerkt met een Doe-map waar allerlei oefeningen in staan waarmee ouders en kind thuis aan de slag gaan. Meer informatie vind u in de flyer. Voor startdata van deze training kunt u contact met ons opnemen. Wij bieden deze training ook individueel aan!

Beter bij de les

'Beter bij de les' is een neuropsychologische behandeling waarmee kinderen vanaf 8 jaar de executieve functies (de ‘regelfuncties’ van de hersenen) kunnen oefenen. Hierbij is er aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals concentratie, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag.   
Gedurende de sessies oefenen kinderen met een werkboek, opdrachten en luistermateriaal op speelse wijze in het toepassen van de specifieke vaardigheden. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. De kinderen leren om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen.  

De training wordt vanuit onze praktijk individueel aangeboden. Gedurende 12 weken volgen de kinderen tweemaal per week een trainingssessie van 45 minuten, waarin ze aan de slag gaan met "het breinkasteel". Vanaf 3 aanmeldingen kan de training ook individueel op school gegeven worden. De kosten voor deze training worden niet vergoed. Meer informatie vindt u in de flyer.

 

Mindset

In de training Mindset leren kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar het verschil tussen een vaste mindset en een groeimindset (gebaseerd op de mindsettheorie van Carol Dweck). Kinderen met een vaste mindset geloven (bewust of onbewust) dan hun persoonlijke eigenschappen vast staan. Kinderen met een groeimindset geloven dat zij zichzelf steeds kunnen verbeteren en ontwikkelen waardoor zij uitdagingen aangaan, niet opgeven bij tegenslagen, het oké vinden om ergens hard voor te werken, openstaan voor kritiek en inspiratie vinden bij successen van anderen. Deze training is bedoeld voor kinderen van alle intelligentieniveaus waarbij op een begrijpelijke manier over een vaste mindset en een groeimindset en de gevolgen daarvan wordt verteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de figuren Fixie en Growie waarbij het figuur Fixie een vaste mindset heeft en overal problemen ziet. Het figuur Growie zet deze problemen om in kansen. Het kind oefent hiermee op een speelse manier het denken vanuit een groeimindset.