Aanmelding

De Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen is een particuliere praktijk voor de (generalistische) Basis GGZ, wat inhoudt dat naast diagnostiek, ook kortdurende, generalistische behandeling wordt geboden. Zowel ouders als scholen kunnen per mail of telefonisch aanmelden.
 
Naar aanleiding van uw bericht ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Tevens ontvangt u per mail enkele vragenlijsten voor school en thuis. Deze vragenlijsten zijn verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen en dienen om een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen van de vragen die er zijn rondom uw kind.
 

Intakegesprek

Bij het intakegesprek, wat bedoeld is als een wederzijdse kennismaking, zien wij bij voorkeur beide ouders, ook (en juist!) wanneer er sprake is van echtscheiding. In de intakefase vormt de wens van de ouder/opvoeder het uitgangspunt. Gezamenlijk wordt besproken wat er nodig is om de ontwikkeling van het kind/de jongere weer vlot te krijgen. Aan het einde van het gesprek beslist u over een eventueel vervolg. Bij complexere problematiek zult u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ.
 

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of Jeugd­- en Gezinsteam (JGT) nodig.
 

Privacy

Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.    
Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.  
Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen naar 0252-763848 of mailen naar info@orthopedagogiek-teylingen.nl.

Klachtenprocedure
Wij hopen dat u tevreden bent met onze dienstverlening. Het kan zijn dat er iets anders is gegaan dan u had verwacht of gewenst. Wij horen dit graag van u. 
De voorkeur gaat er naar uit dat u dit (direct) bespreekt met de betrokken medewerker(s). Als u er samen niet uitkomt of het moeilijk vindt een gesprek aan te gaan, kunt u onze klachtenprocedure volgen. Informatie hierover staat in het document "Interne klachtenprocedure" welke u kunt vinden op de pagina Downloads.