Visie

Wij gaan uit van de visie dat samenwerking tussen ouders en school essentieel is voor het welzijn van het (jonge) kind en de jongeren die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. De leefwereld van het kind beperkt zich immers niet tot thuis; het verblijft 5 dagen per week overdag op school. Daarom betrekken wij van het begin af aan de school bij zowel diagnostische vragen als de vraag naar behandeling of begeleiding.
Ook in de adviesfase formuleren wij zowel adviezen voor thuis als op school. Wanneer men daar behoefte aan heeft, lichten wij onze adviezen graag toe door samen met u het gesprek aan te gaan op de school van uw kind. Doordat diverse medewerkers zelf uit het onderwijs komen, handelen wij vanuit respect voor zowel ouder, leerkracht als kind.
 
Een ander uitgangspunt is dat wij onze adviezen graag gefundeerd geven. Al onze uitvoerende medewerkers zijn gedragswetenschappers en als zodanig geschoold in het ‘meten is weten’. Als zodanig geven wij er de voorkeur aan eerst professioneel onderzoek te verrichten alvorens te adviseren. Mochten ouders echter gelijk willen starten met een behandeling dan is dit (afhankelijk van de gekozen behandeling) ook mogelijk.
 
Tot slot vinden wij dat professionele zorg ook persoonlijk moet zijn. Dit betekent dat wij onze behandeling en advisering afstemmen op dit kind in deze situatie bij deze ouders en deze leerkracht. Wanneer wij zeggen dat wij werken vanuit de visie van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD/HGW) en de oplossingsgerichte therapie, bedoelen wij dat we niet alleen oog hebben voor de problemen (belemmeringen) van het kind en zijn/haar omgeving, maar ook en vooral dat wij samen met u op zoek gaan naar kansen en oplossingen.